Ενότητα Α': Θεραπεία Ενηλίκων - Θεωρητική Εκπαίδευση Ι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Παρουσίες στις εισηγήσεις
Γραπτές εξετάσεις – έως δύο ευκαιρίες
Έκθεση προόδου ερευνητικής εργασίας

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα