Ενότητα Β': Θεραπεία Ενηλίκων - Θεωρητική Εκπαίδευση ΙΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Παρουσίες στις εισηγήσεις
Γραπτές εξετάσεις – έως δύο ευκαιρίες
Έκθεση προόδου ερευνητικής εργασίας

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα