Ενότητα ΣΤ'

Προϋπόθεση για παρακολούθηση: ολοκλήρωση Ενότητας Γ' και Ενότητας Ε'

Η Ενότητα ΣΤ' διαμορφώνεται ως εξής:

  • Κλινική πρακτική με ανάληψη τεσσάρων περιστατικών υπό ομαδική εποπτεία και συγγραφή μελετών περίπτωσης
  • Κλινική πρακτική στη διαγνωστική συνέντευξη, κλινική εκτίμηση και εισαγωγή νέων περιστατικών

Η πρακτική κλινική άσκηση γίνεται σε χρόνο που ορίζει ο εκπαιδευόμενος με τους θεραπευόμενους εντός προκαθορισμένου ωραρίου.

Ο χρόνος διεξαγωγής των ομάδων κλινικής εποπτείας καθορίζεται από τους συμμετέχοντες σε συνεννόηση με τους επόπτες.

Η παρακολούθηση της ενότητας ΣΤ’ μπορεί να γίνει συνδυαστικά με την παρακολούθηση της Ενότητας Δ’.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Κλινική πρακτική επί τεσσάρων περιστατικών υπό εποπτεία
Τυφλή κρίση ενός εκ των τεσσάρων περιστατικών υπό εποπτεία

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα