Κλινική Εκπαίδευση στη Θεραπευτική Αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Συντονιστές: Κατερίνα Μανιαδάκη και Ευθύμιος Κάκουρος
Συνολική διάρκεια: επτά μήνες
Σύνολο διδακτικών ωρών: 240
Πρόγραμμα Εργαστηρίου (σε μορφή pdf)
Συνεργαζόμενοι φορείς:

Άρση - Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και Ειδικής Αγωγής Ινσιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς

Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (118 διδακτικές ώρες)
Διάρκεια: 4 ½ μήνες (06/11/15 έως 11/03/16, εκτός 25/12/15, 1/01/2016)
Α.1 Παρακολούθηση θεωρητικών εισηγήσεων, πρακτικών και βιωματικών ασκήσεων και video (68 διδακτικές ώρες)
Η θεωρητική κατάρτιση ολοκληρώνεται σε 18 εβδομαδιαίες συναντήσεις, διάρκειας 4 διδακτικών ωρών η κάθε μία. Στην κάθε συνάντηση παρουσιάζονται είτε μία τετράωρη διδακτική ενότητα είτε δύο δίωρες.
Α.2 Μελέτη βιβλιογραφίας: 50 διδακτικές ώρες

Β. ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ (122 διδακτικές ώρες)
Διάρκεια: 3 ½ μήνες
Β.1 Κλινική πρακτική άσκηση στην αντιμετώπιση των δυσκολιών μάθησης και συμπεριφοράς παιδιών με ΔΕΠ-Υ (60 διδακτικές ώρες)

 • 01/03/16 - 11/03/16: γνωριμία με τα περιστατικά στο Κέντρο «ΑΡΣΗ» (4 διδακτικές ώρες, εκτός Παρασκευής, κατόπιν ατομικής συνεννόησης)
 • 14/03/16-17/06/16: πρακτική άσκηση (εκτός 25/03/16, 25/04/16 - 6/05/16)

Η κλινική πρακτική άσκηση ολοκληρώνεται σε 14 εβδομάδες, οι οποίες περιλαμβάνουν την ανάληψη τουλάχιστον ενός περιστατικού ανά συμμετέχοντα, με συχνότητα δύο φορές την εβδομάδα και διάρκεια κάθε συνάντησης δύο διδακτικές ώρες (δηλαδή 90 λεπτά).

Επισημάνσεις:

 1. Για τους ψυχολόγους και τους παιδοψυχίατρους, η κλινική πρακτική είναι υποχρεωτική.
 2. Για τους ειδικούς παιδαγωγούς, τους εργοθεραπευτές και τους λογοθεραπευτές, υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης μόνο της θεωρητικής κατάρτισης, με διαφοροποίηση του κόστους συμμετοχής. Ωστόσο, συνίσταται θερμά η πραγματοποίηση της κλινικής πρακτικής άσκησης.
 3. Οι κοινωνικοί λειτουργοί μπορούν να παρακολουθήσουν τη θεωρητική κατάρτιση καθώς και τις εργασίες της ομάδας εποπτείας ως παρατηρητές, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.
 4. Υπάρχουν τρεις δυνατότητες ανεύρεσης περιστατικών για την κλινική πρακτική άσκηση:
  • Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να εργάζονται στο χώρο τους, με περιστατικά τα οποία ήδη έχουν ή μπορούν να βρουν οι ίδιοι, αρκεί να έχουν επίσημη διάγνωση ΔΕΠ-Υ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επίσημα αυτή η διάγνωση, προσφέρεται η δυνατότητα δωρεάν αξιολόγησης στο Κέντρο «ΑΡΣΗ», με τη συμμετοχή του εκπαιδευόμενου.
  • Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να εργάζονται με περιστατικά τα οποία προσέρχονται από το Τμήμα Θεραπειών του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς, στο χώρο του Ινστιτούτου.
  • Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες κατ’ οίκον, σε περιστατικά τα οποία τους αναθέτει το Κέντρο «ΑΡΣΗ», στο σπίτι των παιδιών.
 5. Η πρακτική κλινική άσκηση γίνεται σε χρόνο που ορίζει ο εκπαιδευόμενος με τους θεραπευόμενους εντός προκαθορισμένου απογευματινού ωραρίου.
 6. Δίνεται η δυνατότητα σε κάθε εκπαιδευόμενο που πραγματοποιεί κλινική πρακτική άσκηση να παρακολουθήσει τουλάχιστον μία θεραπευτική συνεδρία παιδιού με ΔΕΠ-Υ στο Κέντρο «ΑΡΣΗ».
 7. Κατά την πρακτική κλινική άσκηση, οι εκπαιδευόμενοι οφείλουν να ακολουθούν τους σχετικούς κανονισμούς λειτουργίας του Κέντρου «ΑΡΣΗ» και του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς.

Β.2 Εποπτεία (30 διδακτικές ώρες)

 • 18/03/16-17/06/16 (εκτός 25/03/16, 29/04/16, 6/05/16)

Η εποπτεία ολοκληρώνεται σε 12 εβδομαδιαίες συναντήσεις, διάρκειας 2 ½ διδακτικών ωρών οι κάθε μία, Παρασκευή 19.00-21.00.

Β.3 Συγγραφή μελέτης περίπτωσης (20 διδακτικές ώρες)
Στα πλαίσια της κλινικής πρακτικής άσκησης, κάθε εκπαιδευόμενος οφείλει να παρουσιάσει γραπτώς και προφορικώς την πορεία του περιστατικού που ανέλαβε.

Β.4 Τήρηση φακέλου (12 διδακτικές ώρες)
Στα πλαίσια της κλινικής πρακτικής άσκησης, κάθε εκπαιδευόμενος οφείλει να τηρεί και να ενημερώνει συστηματικά φάκελο για το περιστατικό το οποίο έχει αναλάβει.

3. ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Οι γραπτές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 18.03.2016, 17.00-19.00.

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται:

 1. Παρουσία τουλάχιστον στις 16 από τις 18 συναντήσεις της θεωρητικής κατάρτισης
 2. Ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης (για τους ψυχολόγους και τους παιδοψυχίατρους)
 3. Παρουσία τουλάχιστον στις 10 από τις 12 εποπτείες (για όσους πραγματοποιούν πρακτική άσκηση)
 4. Συστηματική τήρηση φακέλου για κάθε περιστατικό (για όσους πραγματοποιούν πρακτική άσκηση)
 5. Βαθμός τουλάχιστον 6 στις γραπτές εξετάσεις. Η βαθμολογία στις γραπτές εξετάσεις αποτελεί το 60% του τελικού βαθμού κάθε εκπαιδευόμενου που πραγματοποιεί πρακτική άσκηση και το 100% του τελικού βαθμού κάθε εκπαιδευόμενου που δεν πραγματοποιεί κλινική πρακτική άσκηση.
 6. Συγγραφή μελέτης περίπτωσης για ένα περιστατικό (για όσους πραγματοποιούν πρακτική άσκηση), ο βαθμός της οποίας αποτελεί το 40% του τελικού βαθμού του εκπαιδευόμενου.

5. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι:

 1. Θα έχουν επαρκείς θεωρητικές γνώσεις σχετικά με τη συμπτωματολογία, την αιτιολογία, την αναπτυξιακή προσέγγιση και τις επικρατέστερες διαγνωστικές και θεραπευτικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται διεθνώς στις περιπτώσεις παιδιών και εφήβων με ΔΕΠ-Υ.
 2. Θα είναι σε θέση να εντοπίζουν ενδείξεις ύπαρξης ΔΕΠ-Υ και να πραγματοποιούν τη διάγνωσή τους σε συνεργασία με διεπιστημονική ομάδα.
 3. Θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν ψυχοπαιδαγωγικά προγράμματα αντιμετώπισης της ΔΕΠ-Υ με εποπτεία.
 4. Θα έχουν στη διάθεσή τους πλούσιο υλικό για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ.
 5. Θα είναι σε θέση να κάνουν ψυχοεκπαίδευση και συμβουλευτική σε γονείς και εκπαιδευτικούς παιδιών με ΔΕΠ-Υ.
 6. Θα γνωρίζουν τον τρόπο τήρησης φακέλων και συγγραφής περίπτωσης για τη ΔΕΠ-Υ.
 7. Θα έχουν εξοικειωθεί με τη βασική βιβλιογραφία για τη ΔΕΠ-Υ σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο.
 8. Θα έχουν τη δυνατότητα συνεργασίας με το Κέντρο «ΑΡΣΗ», κατόπιν επιλογής, στα εσωτερικά και εξωτερικά του προγράμματα. Επισημαίνεται ότι το Κέντρο «ΑΡΣΗ» επέλεξε και ήδη συνεργάζεται με μία εκ των εκπαιδευομένων στο εργαστήριο κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2014-2015.

6. ΚΟΣΤΟΣ

 1. Το κόστος για τους Ψυχολόγους, τους Παιδοψυχιάτρους, τους Λογοπεδικούς, τους Ειδικούς Παιδαγωγούς και τους Εργοθεραπευτές ανέρχεται στα 1280 ευρώ και περιλαμβάνει την παρακολούθηση της θεωρητικής κατάρτισης, την κλινική πρακτική άσκηση με ανάληψη τουλάχιστον ενός περιστατικού και τη συμμετοχή στην ομάδα εποπτείας.
 2. Το κόστος για τους Λογοπεδικούς, τους Ειδικούς Παιδαγωγούς και τους Εργοθεραπευτές οι οποίοι επιλέγουν να μην πραγματοποιήσουν την κλινική πρακτική άσκηση, ανέρχεται στα 880 ευρώ και περιλαμβάνει την παρακολούθηση της θεωρητικής κατάρτισης και την παρακολούθηση της ομάδας εποπτείας στο ρόλο του παρατηρητή.
 3. Το κόστος για τους Κοινωνικούς Λειτουργούς ανέρχεται στα 880 ευρώ και περιλαμβάνει την παρακολούθηση της θεωρητικής κατάρτισης και την παρακολούθηση της ομάδας εποπτείας στο ρόλο του παρατηρητή.
 4. Δίνεται μια υποτροφία σε έναν αριστούχο απόφοιτο του τετραετούς προγράμματος εκπαίδευσης της Εταιρείας Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών, κατόπιν συνέντευξης και συγγραφής "κειμένου προθέσεων φοίτησης".
 5. Παρέχεται έκπτωση 15% στους εκπαιδευόμενους στην Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών.
 6. Προσφέρονται δυνατότητες διακανονισμού της εξόφλησης των διδάκτρων.
 7. Η επιτυχής παρακολούθηση του σεμιναρίου οδηγεί σε επίσημη βεβαίωση σπουδών από κρατικά αναγνωρισμένο Κέντρο δια βίου μάθησης.

7. ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Το συγκεκριμένο εργαστήριο διαφοροποιείται σημαντικά από τα υπόλοιπα σεμινάρια που προσφέρουν εκπαίδευση στην διαχείριση της ΔΕΠ-Υ, ως προς τα εξής:

 1. Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι του σεμιναρίου έχουν τριακονταετή εμπειρία σχετικά με τη ΔΕΠ-Υ σε επίπεδο:
  • ακαδημαϊκής εκπαίδευσης (PhD στη ΔΕΠ-Υ)
  • κλινικής εμπειρίας με παιδιά με ΔΕΠ-Υ και τις οικογένειές τους
  • συγγραφής πανεπιστημιακών συγγραμμάτων και επιστημονικών άρθρων σχετικά με τη ΔΕΠ-Υ
  • εκπαιδευτικής εμπειρίας σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  • συναφούς ερευνητικής δραστηριότητας με ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο
  • κλινικής εκπαίδευσης και εποπτείας δεκάδων νέων ψυχολόγων στη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ
 2. Οι διδάσκοντες του σεμιναρίου είναι ακαδημαϊκοί αλλά και κλινικοί επιστήμονες υψηλού κύρους, οι οποίοι έχουν απόλυτη επιστημονική εξειδίκευση στο θέμα το οποίο καλούνται να αναπτύξουν και πλούσια κλινική εμπειρία.
 3. Η κλινική πρακτική άσκηση υπό εποπτεία αποτελεί ένα μοναδικό χαρακτηριστικό αυτού του εργαστηρίου, το οποίο, σε συνδυασμό με την οκτάμηνη διάρκεια και τη δυνατότητα παρακολούθησης συνεδριών, εγγυάται μια ολοκληρωμένη και εις βάθος εκπαίδευση στην κατανόηση, θεωρητική προσέγγιση, διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ.
 4. Όλες οι εισηγήσεις των διδασκόντων παρέχονται ηλεκτρονικά στους εκπαιδευόμενους μετά την παρουσίασή τους. Επιπλέον, παρέχεται ηλεκτρονικά πλούσιο βιβλιογραφικό υλικό από ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά καθώς και άλλο υλικό για κλινική χρήση κατά τη θεραπευτική αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ.

8. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Ψυχολόγους, Παιδοψυχιάτρους, Λογοπεδικούς, Ειδικούς Παιδαγωγούς, Εργοθεραπευτές και Κοινωνικούς Λειτουργούς. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στη γραμματεία μέχρι την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου (στοιχεία επικοινωνίας: τηλ/fax 210 3840803, e-mail: info@cbt.edu.gr) . Η αξιολόγηση των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα θα γίνει μέσω προφορικής συνέντευξης.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Α1. Εισαγωγή

 1. Η φύση και η ετερογένεια της ΔΕΠ-Υ (06/11/2015 – 2 ώρες)
  • Η κλινική εικόνα των παιδιών με ΔΕΠ-Υ
  • Η ετερογένεια στην αιτιολογία, την κλινική εικόνα και την έκβαση της ΔΕΠ-Υ
  • Η επίδραση της ΔΕΠ-Υ στη ζωή της οικογένειας
  • Διαφυλικές διαφορές στην εκδήλωση της ΔΕΠ-Υ (06/11/2015 – 2 ώρες)
   • Διαφορές στη συχνότητα εκδήλωσης της ΔΕΠ-Υ στα δυο φύλα
   • Διαφορές στην εκδήλωση των πρωτογενών συμπτωμάτων και της συννοσηρότητας της ΔΕΠ-Υ στα δυο φύλα
   • Πιθανά αίτια των διαφυλικών διαφορών στην περίπτωση της ΔΕΠ-Υ
  • H ΔΕΠ-Υ στη βρεφική και προσχολική ηλικία (13/11/2015 – 4 ώρες)
   • Πρώιμες ενδείξεις της ΔΕΠ-Υ στη βρεφική ηλικία
   • Τα βασικά χαρακτηριστικά της ΔΕΠ-Υ στην προσχολική ηλικία
   • Η διάκριση των συμπτωμάτων της ΔΕΠ-Υ από φυσιολογικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά
   • Η γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών με ΔΕΠ-Υ
  • Η ΔΕΠ-Υ σε παιδιά σχολικής ηλικίας (20/11/2015 – 4 ώρες)
   • Οι βασικές δυσκολίες των παιδιών με ΔΕΠ-Υ στη μάθηση
   • Οι βασικές δυσκολίες των παιδιών με ΔΕΠ-Υ στη συμπεριφορά
   • Η εικόνα των παιδιών με ΔΕΠ-Υ στη σχολική τάξη
   • Οι διαπροσωπικές σχέσεις των παιδιών με ΔΕΠ-Υ
  • Η ΔΕΠ-Υ και οι Ε.Μ.Δ. στους εφήβους και τους ενήλικες (27/11/2015 – 4 ώρες)
   • Οι βασικές δυσκολίες των εφήβων με ΔΕΠ-Υ
   • Η αυτοεκτίμηση και η αίσθηση αυτό-αποτελεσματικότητας των εφήβων με ΔΕΠ-Υ
   • Η συμπτωματολογία της ΔΕΠ-Υ κατά την ενηλικίωση
   • Παράγοντες που επηρεάζουν την έκβαση της ΔΕΠ-Υ
  • Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις ως προς την αιτιοπαθογένεση της ΔΕΠ-Υ (04/12/2015 – 4 ώρες)
   • Η Θεωρία της Δυσλειτουργίας Εκτελεστικού Ελέγχου
   • Το Γνωστικό-Ενεργητικό μοντέλο
   • Η Θεωρία της Αποστροφής Αναμονής και οι Θεωρίες της Διπλής Οδού
   • H Δυναμική Αναπτυξιακή Διαταραχή
  • Η συννοσηρότητα στην περίπτωση της ΔΕΠ-Υ (11/12/2015 – 2 ώρες)
   • ΔΕΠ-Υ και Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες
   • ΔΕΠ-Υ και Νοητική Ανικανότητα
   • ΔΕΠ-Υ και Διαταραχή Προκλητικής Εναντίωσης ή Διαταραχή Διαγωγής
   • ΔΕΠ-Υ και Διαταραχές Άγχους
  • Η συνύπαρξη της ΔΕΠ-Υ και της Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ): Μια ξεχωριστή περίπτωση (11/12/2015 – 2 ώρες)
   • Η συννοσηρότητα μεταξύ ΔΕΠ-Υ και ΔΑΦ
   • Η διάκριση μεταξύ ΔΕΠ-Υ και ΔΑΦ
   • Κοινωνικές αποκλίσεις στη ΔΕΠ-Υ και στις ΔΑΦ.
   • Νευροψυχολογικά ευρήματα στη ΔΕΠ-Υ και στις ΔΑΦ.
  • Η φύση της σχέσης ανάμεσα στις Ε.Μ.Δ., τη δυσλεξία και τη ΔΕΠ-Υ (18/12/2015 – 2 ώρες)
   • Η επίδραση της ΔΕΠ-Υ στη σχολική μάθηση
   • Πιθανή σχολική πορεία του παιδιού με ΔΕΠ-Υ
   • Η φύση της σχέσης ανάμεσα στη ΔΕΠ-Υ και τη δυσλεξία.
  • Η σχέση της ΔΕΠ-Υ και των Ε.Μ.Δ. με την εκδήλωση προβλημάτων συμπεριφοράς και νεανικής παραβατικότητας (09/01/2015 – 2 ώρες)
   • Η φύση της σχέσης ανάμεσα στη ΔΕΠ-Υ και τις διαταραχές συμπεριφοράς
   • Η πορεία ανάπτυξης διαταραχών συμπεριφοράς
   • ΔΕΠ-Υ και παραβατική συμπεριφορά
  • Α2. Η διάγνωση της ΔΕΠ-Υ και των Ε.Μ.Δ.

  • Τα διαγνωστικά κριτήρια της ΔΕΠ-Υ στο DSM-5 (18/12/2015 – 2 ώρες)
   • Παρουσίαση των διαγνωστικών κριτηρίων της ΔΕΠ-Υ στο DSM-5
   • Επισήμανση των αλλαγών σε σχέση με το DSM-IV
   • Οι αδυναμίες των διαγνωστικών κριτηρίων
  • Η διαδικασία και τα μέσα διάγνωσης της ΔΕΠ-Υ (08/01/2016 – 4 ώρες)
   • Παρουσίαση των βασικότερων ψυχομετρικών κλιμάκων
   • Η συνέντευξη με τους γονείς
   • Η Λειτουργική Ανάλυση της Συμπεριφοράς
   • Η κλινική αξιολόγηση του παιδιού
  • Α3. Η θεραπευτική αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ

  • Συνήθεις θεραπευτικές προσεγγίσεις και η πολυεπίπεδη προσέγγιση (15/01/2016 – 4 ώρες)
   • Η επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής μεθόδου
   • Ψυχοπαιδαγωγικές παρεμβάσεις
   • Εναλλακτικές παρεμβάσεις
   • Οι βασικές αρχές της πολυεπίπεδης προσέγγισης
  • Η φαρμακευτική αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ (22/01/2016 – 2 ώρες)
   • Οι τελευταίες εξελίξεις στη φαρμακευτική αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ
   • Η αποτελεσματικότητα της φαρμακευτικής αγωγής
   • Πιθανοί κίνδυνοι από τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής
  • Η πρώιμη παρέμβαση και η πρόληψη (22/01/2016 – 2 ώρες)
   • Η πλαστικότητα του αναπτυσσόμενου εγκεφάλου
   • Οι δυνατότητες δευτερογενούς πρόληψης της ΔΕΠ-Υ
   • Οι βασικές ενδείξεις για την εφαρμογή προγράμματος πρώιμης παρέμβασης
  • Βασικές αρχές γνωσιακών-συμπεριφορικών παρεμβάσεων αντιμετώπισης της ΔΕΠ-Υ (29/01/2016 – 4 ώρες)
   • Παρουσίαση των βασικότερων συμπεριφορικών τεχνικών για την αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ και των Ε.Μ.Δ.
   • Παρουσίαση των βασικότερων γνωσιακών τεχνικών της ΔΕΠ-Υ και των Ε.Μ.Δ.
  • Γνωσιακές-συμπεριφορικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο της οικογένειας των παιδιών με ΔΕΠ-Υ (05/02/2016 – 4 ώρες)
   • Ψυχοεκπαίδευση για την περίπτωση της ΔΕΠ-Υ
   • Βασικοί κανόνες διαχείρισης των συμπτωμάτων της ΔΕΠ-Υ από τους γονείς
   • Εφαρμογή γνωσιακών και συμπεριφορικών τεχνικών
  • Γνωσιακές-συμπεριφορικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο του σχολείου των παιδιών με ΔΕΠ-Υ (12/02/2016 – 4 ώρες)
   • Η εφαρμογή γνωσιακών-συμπεριφορικών παρεμβάσεων στη σχολική τάξη
   • Παρεμβάσεις σε ακαδημαϊκό επίπεδο
   • Τεχνικές ανάπτυξης των κοινωνικών δεξιοτήτων
  • Πρόγραμμα ενίσχυσης της μαθησιακής ετοιμότητας για την εισαγωγή του παιδιού με ΔΕΠ-Υ στο δημοτικό σχολείο (19/02/2016 – 4 ώρες)
   • Η αντιμετώπιση των προβλημάτων λόγου και ομιλίας
   • Προετοιμασία για την εκμάθηση της ανάγνωσης
   • Προετοιμασία για την εκμάθηση της γραφής
  • Η αντιμετώπιση των Ε.Μ.Δ. των παιδιών με ΔΕΠ-Υ στην ανάγνωση (26/02/2016 – 4 ώρες)
   • Τα βασικά χαρακτηριστικά της σωστής ανάγνωσης
   • Η σημασία της αυτοκαθοδήγησης στην ανάγνωση
   • Τεχνικές βελτίωσης της αναγνωστικής ικανότητας
  • Η αντιμετώπιση των Ε.Μ.Δ. των παιδιών με ΔΕΠ-Υ στη γραφή (04/03/2016 – 4 ώρες)
   • Τα βασικά χαρακτηριστικά της σωστής γραφής
   • Η σημασία της αυτοκαθοδήγησης στη γραφή
   • Τεχνικές βελτίωσης της γραφής
  • Η μελέτη των θεωρητικών μαθημάτων και η οργάνωση της μελέτης στο σπίτι (11/03/2016 – 2 ώρες)
   • Συνθήκες μελέτης οι οποίες προάγουν τη συγκέντρωση της προσοχής
   • Τήρηση κανόνων και προγράμματος μελέτης
   • Τεχνικές μελέτης των θεωρητικών μαθημάτων
  • Η ολοκλήρωση του θεραπευτικού προγράμματος για την αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ (11/03/2016 – 2 ώρες)
   • Ενδείξεις αναγκαιότητας ολοκλήρωσης του θεραπευτικού προγράμματος
   • Η προετοιμασία και η ανακοίνωση της ολοκλήρωσης του θεραπευτικού προγράμματος
   • Ο κίνδυνος της παλινδρόμησης

  9. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

  Η Κατερίνα Μανιαδάκη είναι ψυχολόγος, απόφοιτος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Université Louis Pasteur-Strasbourg I (Maîtrise). Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (D.E.S.S.) στην Ψυχολογία του Παιδιού και του Εφήβου από το Université René Descartes-Paris VIII καθώς και διδακτορικού (PhD) στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Ψυχοπαθολογία από το University of Southampton στη Μ. Βρετανία.

  Είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχολογίας και Αντιπρόεδρος στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, όπου διδάσκει από το 2002.
  Συνεργάζεται με το Ψυχολογικό Κέντρο «ΑΡΣΗ» (www.arsi.gr) από το 1997 και είναι Διευθύντρια του Κέντρου από το 2008. Ασχολείται κυρίως με τη διάγνωση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση παιδιών με αναπτυξιακές δυσκολίες, όπως ΔΕΠ-Υ, μαθησιακές δυσκολίες, αγχώδεις διαταραχές, προβλήματα συμπεριφοράς, τραυλισμό, καθώς και με τη συμβουλευτική γονέων και την ψυχοθεραπεία εφήβων. Είναι επόπτρια φοιτητών ψυχολογίας σε συνεργασία με ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια.

  Παράλληλα, ασχολείται με την έρευνα και τη συγγραφή επιστημονικών βιβλίων στο χώρο της αναπτυξιακής ψυχοπαθολογίας, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι πανεπιστημιακά συγγράμματα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Έχει δημοσιεύσει σειρά άρθρων σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και είναι κριτής (reviewer) άρθρων και μέλος της συντακτικής επιτροπής σε πολλά από αυτά. Στο έργο της υπάρχει μεγάλος αριθμός ετεροαναφορών από επιστήμονες της ελληνικής και διεθνούς κοινότητας. Συμμετέχει συστηματικά με εισηγήσεις της σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια και είναι συχνά προσκεκλημένη ομιλήτρια σε συνέδρια, εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες.

  Είναι μέλος της επιστημονικής επιτροπής αξιολόγησης ερευνητικών προγραμμάτων του Κυπριακού Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, αξιολογήτρια ερευνητικών προτάσεων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και μέλος της επιστημονικής επιτροπής αξιολόγησης Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ηλεκτρονικών Συγγραμμάτων και Βοηθημάτων «Κάλλιπος».

  Μιλά άπταιστα αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά. Είναι μέλος της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, του Πανελλήνιου Ψυχολογικού Συλλόγου και της American Psychological Association. Η βιογραφία της έχει επιλεγεί για παρουσίαση στο Who is Who της Ελλάδας το 2012. To πλήρες βιογραφικό της βρίσκεται εδώ . Η ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι: katerina@arsi.gr και maniadaki@teiath.gr .

  Ο Ευθύμιος Κάκουρος είναι ψυχολόγος με διδακτορικό (PhD) στην Ψυχολογία. Μετεκπαιδεύτηκε στο Beech Tree School (North) Preston, England σε Τεχνικές τροποποίησης συμπεριφοράς και στο Peto Institute for Conductive Education, Budapest σε μεθόδους καθοδηγητικής εκπαίδευσης σε παιδιά µε εγκεφαλική παράλυση.

  Εργάστηκε ως ψυχολόγος σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας για παιδιά τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Το επίκεντρο του επιστημονικού ενδιαφέροντος και των δραστηριοτήτων του είναι οι αναπτυξιακές δυσκολίες των παιδιών. Το 1990 ίδρυσε το Ψυχολογικό Κέντρο Αναπτυξιακών και Μαθησιακών Δυσκολιών «ΑΡΣΗ», όπου µε τη συνεργασία ομάδας ειδικών ασχολείται µε την έρευνα, τη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση των αναπτυξιακών και μαθησιακών δυσκολιών.

  Είναι συγγραφέας σε έξι επιστημονικά βιβλία σχετικά µε την ψυχοπαθολογία των παιδιών και έχει συγγράψει επίσης κεφάλαια σε δέκα ακόμη βιβλία. Έχει δημοσιεύσει σε Ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά περισσότερες από 50 επιστημονικές ερευνητικές εργασίες σχετικά µε τις αναπτυξιακές δυσκολίες των παιδιών. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 100 διεθνή και πανελλήνια επιστημονικά συνέδρια µε εισηγήσεις του. Στο ερευνητικό του έργο έχουν γίνει πολλές αναφορές (citations) τόσο από Έλληνες όσο και από ξένους επιστήμονες. Επίσης έχει συμμετάσχει ως προσκεκλημένος ομιλητής σε πολλά εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Είναι μέλος πολλών Ελληνικών και διεθνών επιστημονικών εταιρειών και επιστημονικών επιτροπών συνεδρίων, και κριτής άρθρων (reviewer) σε επιστημονικά περιοδικά.

  Είναι καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του ΤΕΙ Αθήνας όπου διδάσκει μαθήματα αναπτυξιακής ψυχολογίας και αναπτυξιακής ψυχοπαθολογίας.

  Η ηλεκτρονική του διεύθυνση είναι: info@arsi.gr. Website: www.arsi.gr

  Mπορείτε να δείτε το πρόγραμμα του Εργαστηρίου σε μορφή pdf εδώ .