Οδηγοί - πρότυπα

Για τη συγγραφή των τεσσάρων μελετών περίπτωσης που απαιτούνται στις ενότητες Γ' και Δ', αλλά και για την προετοιμασία της υποβολής περιστατικού για τυφλή κρίση πρέπει να ακολουθούνται οι παρακάτω οδηγίες.

Οι οδηγίες διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν η κύρια διάγνωση τίθεται στον Άξονα Ι ή στον Άξονα ΙΙ του DSM.
Οδηγός Άξονα Ι
Οδηγός Άξονα ΙΙ

Ο κάθε οδηγός συνοδεύεται από το αντίστοιχο έντυπο συμμόρφωσης.
Έντυπο συμμόρφωσης Άξονα Ι
Έντυπο συμμόρφωσης Άξονα ΙΙ

Έντυπο συγκατάθεσης για τη μαγνητοφώνηση ατομικών συνεδριών
Έντυπο συγκατάθεσης για τη βιντεοσκόπηση ατομικών συνεδριών