Ερευνητική εργασία

Η διπλωματική εργασία μπορεί να είναι ερευνητική ή βιβλιογραφική. Το θέμα θα πρέπει να σχετίζεται με τις εξελίξεις και τους τομείς που αναπτύσσονται στο χώρο της Γνωσιακής/ Συμπεριφοριστικής Ψυχοθεραπείας. Η εργασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση της τετραετίας των σπουδών στην ΕΓΣΣ.

Η διαδικασία εκπόνησης είναι η ακόλουθη:

Επιλογή θέματος από τον κατάλογο των προσφερόμενων θεμάτων του έτους που έχει εγκριθεί από το ΔΣ της ΕΓΣΣ (δημοσιεύεται στην ενότητα Εκπαίδευση των Ανακοινώσεων). Η επιλογή γίνεται χωρίς να είναι γνωστό το όνομα του επόπτη και τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Η δήλωση γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο (με τη διαδικασία που περιγράφεται στον κατάλογο) και ακολουθεί ενημέρωση για το ποιος είναι ο επόπτης του θέματος.

Ο σπουδαστής έχει την ευθύνη να επικοινωνήσει άμεσα με τον επόπτη (μπορεί να γίνει και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και να ζητήσει αρχικές κατευθύνσεις.

Ο επόπτης έχει την ευθύνη να δώσει στον σπουδαστή αναλυτικές οδηγίες για τον κατάλληλο τρόπο διαπραγμάτευσης του θέματος. Ο επόπτης ενθαρρύνεται να βοηθήσει τους σπουδαστές στη συγκέντρωση των άλλων βιβλιογραφικών πηγών που απαιτούνται.

Ο επόπτης σε συνεργασία με το σπουδαστή ορίζει το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της εργασίας. Το χρονοδιάγραμμα καλό θα ήταν να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια, στα οποία ο σπουδαστής οφείλει να προσκομίσει στον επόπτη προς έγκριση τμήματα της δουλειάς του: 1. Σκελετός εργασίας. 2. Ολοκληρωμένη εργασία. 3. Τελική μορφή. 4. Παρουσιαση.

Δεν γίνονται δεκτές ολοκληρωμένες εργασίες χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί επικοινωνία με τον επόπτη.

Η ολοκληρωμένη εργασία θα πρέπει να παραδοθεί στον επόπτη για διορθώσεις τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ημερομηνία παρουσίασης. Ο επόπτης υποδεικνύει τις διορθώσεις που πρέπει να γίνουν, προκειμένου η εργασία να πληροί τα κριτήρια αποδοχής (περιεχόμενο, οδηγίες συγγραφής) και ο σπουδαστής οφείλει να κάνει τις διορθώσεις και να στείλει το διορθωμένο αντίτυπο στον επόπτη. Σε αυτό το στάδιο ο επόπτης μπορεί να προτείνει επιπλέον διορθώσεις, αλλά σε περίπτωση που δε γίνουν, πλήττεται η βαθμολογία ή η εργασία κρίνεται ακατάλληλη και δεν παρουσιάζεται.

Ο επόπτης βαθμολογεί την εργασία ως προς τους εξής άξονες: 1. Τήρηση χρονοδιαγράμματος-συνέπεια (10%) (Άριστα: 10). 2. Περιεχόμενο (60%) (Άριστα: 60). 3.Συμμόρφωση σε οδηγίες συγγραφής βάσει συγκεκριμένου περιοδικού (20%) (Άριστα: 20). 4. Παρουσίαση (10%) (Άριστα: 10).

Η εργασία κρίνεται ακατάλληλη και δεν προχωράει στο στάδιο της αξιολόγησης και παρουσίασής της σε περίπτωση που ο επόπτης αξιολογήσει την εργασία με βαθμό ως προς το περιεχόμενο <40, ως προς τη συμμόρφωση σε οδηγίες συγγραφής <15 και ως προς την παρουσίαση <10. Στην περίπτωση αυτή, ο σπουδαστής οφειλει να κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις και να καταθέσει εκ νέου την εργασία εντός προθεσμίας που έχει ορίσει ο επόπτης.

Σε περίπτωση που ο σπουδαστής εξαιτίας σημαντικών δυσκολιών δεν μπορεί να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα που ορίστηκε, οφείλει να ειδοποιήσει τον επόπτη εγκαίρως. Ο επόπτης δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση καθυστέρησης εκ μέρους του σπουδαστή. Εάν ο σπουδαστής δυσκολεύεται για σημαντικούς λόγους να ολοκληρώσει την εργασία εντός του καθορισμένου χρονικού ορίου, οφείλει να επικοινωνήσει με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΓΣΣ εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους δυσκολεύεται και να αιτηθεί παράταση. Η παραταση μπορεί να είναι ένα εξάμηνο, δηλαδή ένα έτος μετά την ολοκλήρωση της τετραετίας των σπουδών.

Η εργασία πρέπει να έχει τη μορφή άρθρου σε επιστημονικό περιοδικό. Ο σπουδαστής σε συνεννόηση με τον επόπτη επιλέγουν ένα συγκεκριμένο ελληνικό ή διεθνές επιστημονικό περιοδικό στο οποίο θα μπορούσε να δημοσιευθεί η παρουσίαση και ακολουθούν επακριβώς τις οδηγίες προς τους συγγραφείς ανάλογα με το είδος του άρθρου (ερευνητικό ή βιβλιογραφικό) ως προς το μέγεθος, τη δομή, τις βιβλιογραφικές παραπομπές, τους πίνακες κ.ο.κ. Οι οδηγίες επισυνάπτονται στην εργασία, η οποία αξιολογείται και ως προς το βαθμό συμμόρφωσης προς αυτές.

Η δημοσίευση της εργασίας δεν αποτελεί προϋπόθεση για την αποδοχή της. Ωστόσο οι σπουδαστές προτρέπονται να υποβάλουν τις εργασίες τους σε περιοδικά ή/και συνέδρια. Η ΕΓΣΣ υποστηρίζει την ερευνητική δραστηριότητα των σπουδαστών προσφέροντας οικονομική ενίσχυση για τη συμμετοχή σε συνέδρια και χρηματικά βραβεία για την ανακοίνωση ή τη δημοσίευση εργασιών.

Η παρουσίαση δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 40 λεπτά. Στο τέλος της ο σπουδαστής που παρουσιάζει έχει την ευθύνη να ανοίξει τη συζήτηση γύρω από την παρουσίαση, με τη βοήθεια του επόπτη του.

Η παρουσίαση θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του επόπτη.

Η παρουσίαση και η εργασία κατατίθενται σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή στη Γραμματεία της ΕΓΣΣ, την ημέρα της παρουσίασης

Η αλλαγή θέματος στη διπλωματική εργασία επιτρέπεται μόνο αμέσως μετά την πρώτη επαφή με τον επόπτη και κατόπιν έγκρισης από το ΔΣ της ΕΓΣΣ και μόνο εξαιτίας σημαντικών δυσκολιών που αφορούν τη δυνατότητα του σπουδαστή να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου θέματος.