Journal Club

Το Journal Club αναφέρεται αποκλειστικά σε ανασκόπηση ενός θέματος με κεντρικό άξονα ένα συγκεκριμένο άρθρο ή βιβλίο. Το θέμα θα πρέπει να σχετίζεται με τις εξελίξεις και τους τομείς που αναπτύσσονται στο χώρο της Γνωσιακής/ Συμπεριφοριστικής Ψυχοθεραπείας. Ο επόπτης θα πρέπει να καταθέτει το θέμα του υπό τη μορφή της βιβλιογραφικής παραπομπής του εν λόγω άρθρου ή βιβλίου. Οι ολοκληρωμένες εργασίες παρουσιάζονται σε 5ωρες συναντήσεις, κατά τις οποίες αναπτύσσονται πέντε εργασίες, διάρκειας περίπου 1 ώρας η καθεμία, παρουσία των εποπτών των παρουσιάσεων, οι οποίοι συντονίζουν τη συζήτηση.

Η διαδικασία εκπόνησης είναι η ακόλουθη:

Επιλογή θέματος από τον κατάλογο των προσφερόμενων θεμάτων του έτους που έχει εγκριθεί από το ΔΣ της ΕΓΣΣ (δημοσιεύεται στην ενότητα Εκπαίδευση των Ανακοινώσεων). Η επιλογή γίνεται χωρίς να είναι γνωστό το όνομα του επόπτη και τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Η δήλωση γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο (με τη διαδικασία που περιγράφεται στον κατάλογο) και ακολουθεί ενημέρωση για το ποιος είναι ο επόπτης του θέματος. Αμέσως μετά καθορίζεται σε συνεργασία με τον επόπτη η ημερομηνία παρουσίασης και ενημερώνεται η Γραμματεία. Η ημερομηνία που θα οριστεί τηρείται απαρέγκλιτα.

Ο σπουδαστής έχει την ευθύνη να επικοινωνήσει άμεσα με τον επόπτη (μπορεί να γίνει και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και να ζητήσει αρχικές κατευθύνσεις.

Ο επόπτης έχει την ευθύνη να δώσει στον σπουδαστή αναλυτικές οδηγίες για τον κατάλληλο τρόπο διαπραγμάτευσης του θέματος καθώς και το πρωτότυπο άρθρο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Οι επόπτες ενθαρρύνονται να βοηθήσουν τους σπουδαστές στη συγκέντρωση των άλλων βιβλιογραφικών πηγών που απαιτούνται.

Πρέπει να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον μία επιπλέον επικοινωνία με τον επόπτη. Δεν γίνονται δεκτές ολοκληρωμένες παρουσιάσεις χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί επικοινωνία με τον επόπτη.

Δυο εβδομάδες πριν από την ημερομηνία παρουσίασης θα πρέπει να παραδοθεί (μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά) το κείμενο της παρουσίασης και η ίδια η παρουσίαση στον επόπτη. Ο επόπτης υποδεικνύει τις διορθώσεις που πρέπει να γίνουν, προκειμένου η εργασία να πληροί τα κριτήρια αποδοχής (περιεχόμενο, οδηγίες συγγραφής) και ο σπουδαστής οφείλει να κάνει τις διορθώσεις και να στείλει το διορθωμένο αντίτυπο στον επόπτη πέντε ημέρες πριν την ημερομηνία παρουσίασης. Σε αυτό το στάδιο ο επόπτης μπορεί να προτείνει επιπλέον διορθώσεις, αλλά σε περίπτωση που δε γίνουν, πλήττεται η βαθμολογία ή η εργασία κρίνεται ακατάλληλη και δεν παρουσιάζεται.

Ο επόπτης βαθμολογεί την εργασία ως προς τους εξής άξονες: 1. Τήρηση χρονοδιαγράμματος-συνέπεια (10%) (Άριστα: 10). 2. Περιεχόμενο (50%) (Άριστα: 50). 3.Συμμόρφωση σε οδηγίες συγγραφής βάσει συγκεκριμένου περιοδικού (20%) (Άριστα: 20). 4. Παρουσίαση (20%) (Άριστα: 20).

Η εργασία κρίνεται ακατάλληλη και δεν προχωράει στο στάδιο της αξιολόγησης και παρουσίασής της σε περίπτωση που ο επόπτης αξιολογήσει την εργασία με βαθμό ως προς το περιεχόμενο <30, ως προς τη συμμόρφωση σε οδηγίες συγγραφής <15 και ως προς την παρουσίαση <10. Στην περίπτωση αυτή, ο σπουδαστής οφειλει να κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις και να καταθέσει εκ νέου την εργασία εντός προθεσμίας που έχει ορίσει ο επόπτης.

Σε περίπτωση που ο σπουδαστής εξαιτίας σημαντικών δυσκολιών δεν μπορεί να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα που ορίστηκε, οφείλει να ειδοποιήσει τον επόπτη εγκαίρως. Σε περίπτωση που ο επόπτης δεν ειδοποιηθεί εγκαίρως από το σπουδαστή σχετικά με την πρόοδο της εργασίας και τους λόγους καθυστέρησης στο χρονοδιάγραμμα, μπορεί να ακυρώσει την παρουσίαση. Σε αυτή την περίπτωση, ο σπουδαστής θα πρέπει να ολοκληρώσει την εργασία και να την παρουσιάσει σε νέα ημερομηνία, σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο που θα έχει οριστεί από την ΕΓΣΣ. Σε περίπτωση 2ης ακύρωσης της παρουσίασης, ο σπουδαστής οφείλει να ενημερώσει το ΔΣ και να αιτηθεί προς αυτό τη διευθέτηση του θέματος.

Η εργασία πρέπει να έχει τη μορφή άρθρου σε επιστημονικό περιοδικό. Ο σπουδαστής σε συνεννόηση με τον επόπτη επιλέγουν ένα συγκεκριμένο ελληνικό ή διεθνές επιστημονικό περιοδικό στο οποίο θα μπορούσε να δημοσιευθεί η παρουσίαση και ακολουθούν επακριβώς τις οδηγίες προς τους συγγραφείς ανάλογα με το είδος του άρθρου (ερευνητικό ή βιβλιογραφικό) ως προς το μέγεθος, τη δομή, τις βιβλιογραφικές παραπομπές, τους πίνακες κ.ο.κ. Οι οδηγίες επισυνάπτονται στην εργασία, η οποία αξιολογείται και ως προς το βαθμό συμμόρφωσης προς αυτές.

Ο σπουδαστής οφείλει να συζητήσει τη δομή της εργασίας με τον επόπτη. Η δομή μπορεί να είναι:

  • Βασισμένη στη δομή του βασικού άρθρου, είτε με εμπλουτισμένη την εισαγωγή και τη συζήτηση με σύγχρονη σχετική βιβλιογραφία (σε περίπτωση που πρόκειται για ερευνητικό άρθρο) είτε με εμπλουτισμό με σύγχρονη βιβλιογραφία (σε περίπτωση που πρόκειται για βιβλιογραφική ανασκόπηση)
  • Ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας με δομή ανεξάρτητη του βασικού άρθρου, αλλά με σαφή εκτενή αναφορά στο περιεχόμενό του μέσα στο κείμενο.

Η δημοσίευση της εργασίας δεν αποτελεί προϋπόθεση για την αποδοχή της. Ωστόσο οι σπουδαστές προτρέπονται να υποβάλουν τις εργασίες τους σε περιοδικά ή/και συνέδρια. Η ΕΓΣΣ υποστηρίζει την ερευνητική δραστηριότητα των σπουδαστών προσφέροντας οικονομική ενίσχυση για τη συμμετοχή σε συνέδρια και χρηματικά βραβεία για την ανακοίνωση ή τη δημοσίευση εργασιών.

Η παρουσίαση δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 40 λεπτά. Στο τέλος της ο σπουδαστής που παρουσιάζει έχει την ευθύνη να ανοίξει τη συζήτηση γύρω από την παρουσίαση, με τη βοήθεια του επόπτη του.

Η παρουσίαση θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του επόπτη.

Η παρουσίαση και η εργασία κατατίθενται σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή στη Γραμματεία της ΕΓΣΣ, την ημέρα της παρουσίασης

Δεν επιτρέπεται η αλλαγή θέματος στην εργασία του Journal Club.