Θεραπεία οικογένειας σε σχέση με προβλήματα παιδιών και εφήβων

Εισηγήτρια: Α. Καλαντζή - Αζίζι

Το Εργαστήριο χωρίζεται σε τέσσερα μέρη.

Το Α’ μέρος αναφέρεται στην ιστορική εξέλιξη της Γ/Σ θεραπείας της Οικογένειας. Παρουσιάζονται παραδείγματα της σταδιακής εμπλοκής των Γονέων στη θεραπεία των παιδιών/εφήβων. Τέλος, αναπτύσσεται διεξοδικά η σημερινή κατάσταση και το τι χαρακτηρίζει τη λεγόμενη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία Οικογένειας (ΓΣΘΟΙ) σήμερα.

Στο Β’ μέρος αναπτύσσονται οι γνωσιοσυμπεριφοριστικές μέθοδοι και τεχνικές της ΓΣΘΟΙ, ειδικότερα παρουσιάζονται α) η αναδόμηση δυσλειτουργικών σκέψεων μέσω παραδειγμάτων, β) τα παράλογα «πιστεύω» των γονέων, όπως και οι τρόποι εντοπισμού και παρέμβασης, γ) οι γνωσιακές παγίδες και ο συσχετισμός τους με τα πρώιμα δυσλειτουργικά σχήματα, δ) η συμβουλευτική γάμου, ε) η αποκατάσταση της επικοινωνίας σε καταστάσεις κρίσης με οδηγίες για τη βελτίωσή της και στ) τέλος δίνεται ένα πλαίσιο συμβουλευτικών κατευθυντήριων γραμμών για τους γονείς.

Το Γ’ μέρος είναι αφιερωμένο σε συγκεκριμένα «δάνεια» της ΓΣΘΟΙ από τη Συστημική Θεραπεία Οικογένειας, π.χ. η «συμβολή» του παιδιού-πρόβλημα στη δυσλειτουργία της οικογένειας, η αρχική υπόθεση, ο ορισμός του προβλήματος, τα ερωτήματα για τον σχηματισμό υποθέσεων και οι κυκλικές ερωτήσεις (με παράδειγμα).

Στο Δ’ μέρος αναλύονται διεξοδικά πρωτόκολλα ΓΣΘΟΙ. Τέλος, δίδεται σχετική βιβλιογραφία.