Η χρήση των νοερών εικόνων στην ψυχοθεραπεία

Διδάσκουσα: Ν. Χαρίλα

Περιεχόμενο:
Υπάρχουν αρκετοί ορισμοί για τις νοερές εικόνες. Φαίνεται ότι οι νοερές εικόνες αποτελούν εσωτερικές/νοερές αναπαραστάσεις ενός αντικειμένου ή μιας δραστηριότητας εν απουσία οποιουδήποτε αντίστοιχου εξωτερικού ερεθίσματος (Finke, 1989).Οι γνωστικές λειτουργίες της μνήμης και της φαντασίας, παρά της αντίληψης, ενεργοποιούνται κατά την δημιουργία των νοερών εικόνων. Οι νοερές εικόνες έχουν μεγαλύτερη επίδραση τόσο στα θετικά όσο και στα αρνητικά συναισθήματα από τις λεκτικές γνωσίες .

Στο παρόν Eργαστήριο, αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονται οι νοερές εικόνες στην κλινική πράξη. Οι συμμετέχοντες στο τέλος του εργαστηρίου θα έχουν γνωρίσει: τις χρήσεις των νοερών εικόνων, τα είδη τους, τις τεχνικές που στηρίζονται στις νοερές εικόνες, καθώς και σε ποιές ψυχολογικές δυσκολίες ενδείκνυται η χρήση τους. Καθόλη την διάρκεια του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες συμμετέχουν τόσο σε βιωματικές όσο και σε διαδραστικές ασκήσεις. Επίσης, μέσα από την παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων καταδεικνύεται ο τρόπος εφαρμογής των νοερών εικόνων.

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα