Διαφορική διάγνωση

Διδάσκουσα: Μ. Ζορμπά

Περιεχόμενο:

  • Ταξινόμηση και διάγνωση: Εισαγωγή στην ψυχιατρική ταξινόμηση και τα ταξινομητικά συστήματα (DSM-5, ICD-10), κλινική ψυχοπαθολογία και φαινομενολογία, ψυχιατρική διάγνωση και λειτουργίες της.
  • DSM-5: Ιστορικά στοιχεία και εξελικτική πορεία, στόχοι, χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες της τρέχουσας έκδοσης, σημαντικές τροποποιήσεις συγκριτικά με προηγούμενες εκδόσεις, συνοπτική παρουσίαση επιμέρους διαγνωστικών κατηγοριών.
  • Διαφοροδιάγνωση: Παρουσίαση της πορείας και της συλλογιστικής της διαγνωστικής διαδικασίας. Η χρήση δέντρων αποφάσεων στη διαφοροδιάγνωση.
  • Διαγνωστική συνέντευξη: Βασικές αρχές και τεχνικές της διαγνωστικής κλινικής συνέντευξης. Δομή και περιεχόμενο, λήψη ιστορικού, εξέταση ψυχικών λειτουργιών.
  • Μελέτες περίπτωσης: Μελέτη κλινικών περιπτώσεων, ασκήσεις εφαρμογής.

Βιβλιογραφία:

  • American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Washington, DC: American Psychiatric Publishing.
  • American Psychiatric Association. (2013). Desk reference to the diagnostic criteria from DSM-5. Washington, DC: American Psychiatric Publishing.
  • First M. (2014). DSM-5 handbook of differential diagnosis. Washington, DC: American Psychiatric Publishing.

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα