Αρχές γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας

Διδάσκουσα : Ντ. Χαρίλα

Περιεχόμενο:
Στην εξέλιξη του γνωσιακού-συμπεριφοριστικού μοντέλου θεραπείας, έτσι όπως εφαρμόζεται σήμερα, επέδρασαν διάφορες θεωρίες. Οι κύριες επιρροές του βασίζονται στην γνωσιακή θεωρία του Beck (1963) και στην λογικοσυναισθηματική θεωρία του Ellis (1962) οι οποίες και θεμελιώνουν τον γνωσιακό χαρακτήρα του μοντέλου. Παράλληλα, και άλλες θεωρίες έχουν επιδράσει αρκετά, όπως, τα μοντέλα αυτοδιαχείρισης κυριότερα των οποίων είναι το περιεκτικό μοντέλο αυτορρύθμισης (Kanfer, 1989) και η άσκηση στην αυτοκαθοδήγηση (Maichenbaum, & Goodman 1971), η θεραπεία επίλ Η ψυχοθεραπευτική σχέση, αποτέλεσμα της διάδρασης ανάμεσα στον θεραπευτή και τον θεραπευόμενο, τα τελευταία χρόνια καταλαμβάνει σημαντικό ρόλο στη γνωσιακή-συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία υσης προβλημάτων (D’ Zurilla & Goldfried, 1971), η άσκηση στην αντιμετώπιση του άγχους (Suin & Richardson, 1971).

Το παρόν μάθημα πραγματεύεται τις βασικές αρχές της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεραπείας (ΓΣΘ), καθώς και τις επιρροές της. Εμφαση δίνεται στις αρχές και το θεωρητικό υπόβαθρο της ΓΣΘ κατά Beck.

Αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η γνωσιακή-συμπεριφοριστική αξιολόγηση βάσει της οποίας σχεδιάζεται ο θεραπευτικός σχεδιασμός.

Σημειώσεις:

  1. Brief Therapy Freeman Interview
  2. Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Θεραπεία: Βασικές αρχές, ψυχοθεραπευτικές δεξιότητες και τεχνικές

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα