Από τη θεωρία της αυτορρύθμισης στην αυτοδιαχείριση

Διδάσκουσα : Ν. Χαρίλα

Το Μοντέλο Αυτοδιαχείρισης των Kanfer, Reinecker και Schmelzer (1991) είναι ένα θεωρητικό πλαίσιο με βάση το οποίο σχεδιάζονται προγράμματα αυτορρύθμισης και αυτοελέγχου τα οποία έχουν ως στόχο να ενεργοποιήσουν τον θεραπευόμενο ώστε να παρατηρεί και να καθοδηγεί τη συμπεριφορά του ως προς ένα στόχο, να θέτει συγκεκριμένους και εφικτούς στόχους και να προσανατολίζεται στο μέλλον για θεμιτές αλλαγές στη συμπεριφορά του. Το μοντέλο αυτό προβλέπει την διευκόλυνση της αλλαγής της συμπεριφοράς του ατόμου μέσω της εφαρμογής ενός μοντέλου που στηρίζεται σε επτά φάσεις (δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την αλλαγή, διαμόρφωση κινήτρων για αλλαγή, ανάλυση της συμπεριφοράς, διαπραγμάτευση για τους θεραπευτικούς στόχους, σχεδιασμός και η εφαρμογή ειδικών μεθόδων, παρατήρηση και αξιολόγηση της θεραπείας, και τέλος γενίκευση και λήξη της θεραπείας). Μια από αυτές, αποφασιστικής σημασίας, για την κατανόηση και την περιγραφή των προβλημάτων του πελάτη είναι η συμπεριφοριστική ανάλυση. Με την βοήθεια μιας βινιέτας, θα παρακολουθηθεί βήμα προς βήμα, μέσω κλινικής συνέντευξης και παιχνιδιών ρόλων μέσα από μικρές ομάδες η διαδικασία των επτά σταδίων και θα δοθεί βάση στην συμπεριφοριστική ανάλυση του περιστατικού που παρουσιάζει η βινιέτα.

Σημειώσεις:

  1. Συμπεριφοριστικός Θεραπευτικός Σχεδιασμός
  2. Η εφαρμογή των τεχνικών αυτό-καθοδήγησης στην Θεραπεία της Συμπεριφοράς

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα