Ενότητα Δ'

Προϋπόθεση για παρακολούθηση: ολοκλήρωση Ενότητας Α΄ , Ενότητας Β' και Ενότητας Γ'

Η Ενότητα Δ' διαμορφώνεται ως εξής:

 • Κλινική πρακτική άσκηση στη γνωσιακή – συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία (ανάληψη 4 περιστατικών, τήρηση φακέλων)
 • Εποπτεία κλινικής πρακτικής ενηλίκων σε μικρές ομάδες
 • Μελέτη για την εποπτεία
 • Κλινική πρακτική άσκηση στη διαγνωστική συνέντευξη, την κλινική εκτίμηση και την εισαγωγή περιστατικών και παρουσίαση στην κλινική ομάδα σε αμφιθέατρο με εποπτεία
 • Παρακολούθηση Journal Club - Ερευνητικών Εργασιών
 • Παρακολούθηση Αμφιθεάτρου (εισαγωγή νεων περιστατικών)
 • Συγγραφή μελετών περίπτωσης
 • Προετοιμασία αναφοράς περιστατικού για τυφλή κρίση και εξέταση
 • Συμμετοχή στην τελική αξιολόγηση βάσει κλινικού περιστατικού
 • Συγγραφή και παρουσίαση ερευνητικής εργασίας
 • Δυνατότητα συμμετοχής ως παρατηρητής – συνθεραπευτής σε δομημένο πρόγραμμα ομαδικής θεραπείας (τηρείται σειρά προτεραιότητας, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια να συμμετάσχει ο μεγαλύτερος αριθμός εκπαιδευόμενων)

Η πρακτική κλινική άσκηση στη γνωσιακή - συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία γίνεται σε χρόνο που ορίζει ο εκπαιδευόμενους με τους θεραπευόμενους, εντός προκαθορισμένου ωραρίου.

Η πρακτική κλινική άσκηση στην εισαγωγή νέων περιστατικών γίνεται σε προκαθορισμένες ανά εκπαιδευόμενο Δευτέρες, 16.30 – 21.30.

Ο χρόνος διεξαγωγής των ομάδων κλινικής εποπτείας καθορίζεται από τους συμμετέχοντες σε συνεννόηση με τους επόπτες.

Οι υπόλοιπες δραστηριότητες διεξάγονται σε προκαθορισμένες Τετάρτες, 16.30 – 21.30.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
1. Τέσσερις αναφορές περιστατικών
2. Ένα περιστατικό για τυφλή κρίση
3. Αξιολόγηση επόπτη
4. Διπλωματική εργασία