Ψυχοθεραπεία σε άτομα με χρόνιες παθήσεις

Διδάσκουσα: Τ. Πασχάλη

Περιεχόμενο:
Στο μάθημα αυτό διερευνάται αυτή η θεματική μέσα από την περιγραφή τεσσάρων τύπων χρόνιων παθήσεων, ένα μοντέλο φάσεων μίας χρόνιας ασθένειας από την οπτική του ασθενούς και τους βασικούς στόχους μιας ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης. Αναλύεται το μοντέλο της ΓΣΘ σε άτομα με χρόνια προβλήματα, η δυναμική του μοντέλου της ψυχοεκπαιδευσης και τα προγράμματα ψυχοθεραπείας. Έμφαση επίσης δίνεται σε δεξιότητες των ψυχοθεραπευτών που εκπαιδεύονται, βασικές τεχνικές για έλεγχο του στρες, ενώ παρουσιάζεται και ένα εισαγωγικό βίντεο πάνω στην τεχνική Μ.Ι. (motivational interviewing).