Ενότητα ΣΤ'

Προϋπόθεση για παρακολούθηση: ολοκλήρωση Ενότητας Γ' και Ενότητας Ε'

Η Ενότητα ΣΤ' διαμορφώνεται ως εξής:

  • Πρακτική κλινική άσκηση στη γνωσιακή – συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων (ανάληψη 4 περιστατικών, τήρηση φακέλων)
  • Εποπτεία κλινικής πρακτικής παιδιών και εφήβων σε μικρές ομάδες
  • Μελέτη για την εποπτεία παιδιών και εφήβων
  • Κλινική πρακτική άσκηση στη διαγνωστική συνέντευξη, την κλινική εκτίμηση και την εισαγωγή περιστατικών και παρουσίαση στην κλινική ομάδα με εποπτεία
  • Συγγραφή μελετών περίπτωσης
  • Προετοιμασία αναφοράς περιστατικού για τυφλή κρίση και εξέταση

Η πρακτική κλινική άσκηση γίνεται σε χρόνο που ορίζει ο εκπαιδευόμενος με τους θεραπευόμενους εντός προκαθορισμένου ωραρίου.

Ο χρόνος διεξαγωγής των ομάδων κλινικής εποπτείας καθορίζεται από τους συμμετέχοντες σε συνεννόηση με τους επόπτες.

Η παρακολούθηση της ενότητας ΣΤ’ μπορεί να γίνει συνδυαστικά με την παρακολούθηση της Ενότητας Δ’.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
1. Τέσσερις αναφορές περιστατικών
2. Ένα περιστατικό τυφλής κρίσης
3. Αξιολόγηση επόπτη