Διαλεκτική - συμπεριφοριστική θεραπεία Οριακής διαταραχής προσωπικότητας (Α&Β)

Διδάσκουσες: Αντωνίου Βασιλική & Μυλωνά Κωνσταντίνα

Περιεχόμενο:

  • Οριακή Διαταραχή προσωπικότητας και Βιοκοινωνική θεωρία: Ο ρόλος της συναισθηματικής ευαλωτότητας και του ακυρωτικού περιβάλλοντος
  • Φιλοσοφικό και θεωρητικό υπόβαθρο της ΔΣΘ
  • Βασικοί τρόποι παρέμβασης : στρατηγικές επίλυσης προβλήματων, στρατηγικές επικύρωσης και διαλεκτικές στρατηγικές
  • Δομή και Στόχοι στη ΔΣΘ : ατομική θεραπεία, ομάδα εκπαίδευσης δεξιοτήτων και ομάδα εποπτείας

Βασική βιβλιογραφία:

  • Koerner, K. (2012).Doing Dialectical Behavior Therapy. A Practical Guide. New York: Guilford Press
  • Linehan, M.M. (1993). Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder. New York: Guilford Press
  • Linehan, M.M. (2015). DBT Skills training manual. New York: Guilford Press
  • Swenson, C.R. (2016). DBT Principles in Action. Acceptance Change and Dialectics. New York: Guilford Press

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα