Εργασία με γονείς - Παραδείγματα συγκεκριμένων δυσκολιών - Ολοκλήρωση θεραπείας με παιδιά και εφήβους

Διδάσκουσες: Γ. Κακλαμάνη & Χ. Βαρβέρη

Περιεχόμενο:
Ο ρόλος των γονεϊκών συμπεριφορών στην ψυχολογική ανάπτυξη έχει μελετηθεί εκτενώς και τεκμηριωθεί ερευνητικά, ενώ υπάρχει πλούσιο θεωρητικό και ερευνητικό υπόβαθρο αναφορικά με τη συσχέτιση γονεϊκών συμπεριφορών με τη ανάπτυξη ψυχοπαθολογίας. Η συνεργασία με τους γονείς αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Ψυχοθεραπείας (ΓΣΘ) παιδιών κι εφήβων, ενώ η μορφή και η συχνότητά της καθορίζεται από τις εξατομικευμένες ανάγκες του εκάστοτε παιδιού ή εφήβου. Αρχικά θα παρουσιαστούν συνοπτικά θεωρητικές προσεγγίσεις των γονεϊκών συμπεριφορών και των επιπτώσεών τους στην ψυχολογική ανάπτυξη, οι γονεϊκοί τύποι που έχουν ανακύψει ερευνητικά και οι πυρηνικές συναισθηματικές ανάγκες της παιδικής ηλικίας που καλούνται να καλύψουν οι γονείς. Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά στις διαστάσεις της συνεργασίας με τους γονείς που περιλαμβάνει η ΓΣΘ παιδιών κι εφήβων (ψυχοεκπαίδευση, εκπαίδευση στην ανάλυση της συμπεριφοράς και το γνωσιακό μοντέλο, εκπαίδευση στις συναισθηματικές ανάγκες του παιδιού και τις συνέπειες της μη κάλυψής τους, συναισθαντική ακρόαση εκπαίδευση στην επικοινωνία και στο ελεύθερο παιχνίδι κλπ.) ενώ θα συζητηθούν και οι επιμέρους τεχνικές που εμπερικλείει η ΓΣΘ θεραπεία παιδιών και εφήβων. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν οι διαφορετικές μορφές συνεργασίας με τους γονείς καθώς και οι δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας και πώς τις διαχειριζόμαστε. Τέλος, θα γίνει αναφορά σε δεοντολογικά ζητήματα από την καθημερινή κλινική πράξη που διαφέρουν ανάλογα και με την ηλικία του παιδιού εφήβου, ενώ θα συζητηθούν συγκεκριμένα παραδείγματα.

Βιβλιογραφία:

 • Azar, S.T.& Weinzierl, K.M. (2005). Child maltreatment and childhood injury research: a cognitive-behavioral approach. Journal of Pediatric Psychology, 30 (7), 598-614.
 • Beauchain, T.P., Klein, D.M., Crowell, S.E., Derbidge, C. Gatzke-Kopp,L. (2009). Multifinality in the development of personality disorders: a Biology x Sex x Environment interaction model of antisocial and borderline traits. Development and Psychopathology, 21, 735-770.
 • Chorpita, B. F. (2007). Modular Cognitive-Behavioral Therapy of Childhood Anxiety Disorders. The Guilford Press
 • Friedberg, R.D., Friedberg, B.A., & Friedberg, R.J. (2001). Therapeutic exercises for children: guided self-discovery using cognitive behavioral techniques. Professional Ressource Press.
 • Friedberg, R.D. & McClure, J.M. (2002). Clinical Practice of Cognitive Therapy with Children and Adoloscents: The Nuts and Bolts. New York: The Guilford Press.
 • Friedberg, R. D., McClure, J. M. & Garcia, L. H. (2009). Cognitive Therapy Techniques for Children and Adolescents. Tools for Enhancing Practice. The Guilford Press
 • Herbert, M. (2000). Τα όρια στη συμπεριφορά των παιδιών. Θετικοί τρόποι διαπαιδαγώγησης. (Επιμ: Α. Καλαντζή-Αζίζι). Αθήνα: Ελληνικά γράμματα.
 • Langelier, C.A. (2001). Mood management leaders manual: A cognitive behavioral skills building program for adolescents. Sage Publications.
 • Lockwood, G. & Perris, P. (2012). A new look in core emotional needs. In Mischiel van Vreeszwijk, Jenny Broersen & Marjon Nardort (Eds.) The Wiley-Blackwell Handbook of Schema-therapy: Theory, Research and Practice. (p.41-66). Wiley-Blackwell.
 • Lockwood, G. & Shaw, I. (2012). Schema therapy and the role of joy and play. In Mischiel van Vreeszwijk, Jenny Broersen & Marjon Nardort(Eds.) The Wiley-Blackwell Handbook of Schema-therapy: Theory, Research and Practice. (p.41-66). Wiley-Blackwell.
 • Loose, C., Graaf, P.& Zarbock, P. (2014). Schema Therapy with Children and Young Adults. Chichester: Wiley-Blackwell.
 • Μolnar, A & Linquist, B. (1999). Προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο. Οικοσυστημική προσέγγιση. (Επιμ: Α. Καλαντζή-Αζίζι Ε. Γαλανάκη, Κ. Γκαρή, Ν. Παπαστυλιανού, & Ε. Σοφιανίδου,). Αθήνα: Ελληνικά γράμματα.
 • Reinecke, M.A., Dattilio, F.M. & Freeman, A. (2006). ognitive Therapy with Children and Adolescents, Second Edition: A Casebook for Clinical Practice. New York: The Guilford Press.
 • Stallard, P. (2006). The involvement of parents in child-focused cognitive behaviour therapy. Hellenic Journal of Psychology, 3, 23 – 38.
 • Wolpert, ,M., Elsworth, J. & Doe, J. (2005). Working with parents: some ethical and practical issues. In: Cognitive Bahaviour Therapy for Children and Adolescents (Ed. Graham, P.). Cambridge University Press
 • Βλαχογιάννη, Α., & Αγγελή, Κ. (2014). Προγράμματα ενίσχυσης γονεϊκού ρόλου. Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική Έρευνα και Θεραπεία, 1(1), 41-53.
 • Ντίνκμεγιερ, Ν., Μακκαίυ κ.α. (2005). Βασικές αρχές παραδοχής-ενθάρρυνσης-πειθαρχίας και σχέσεων γονέων-εφήβων. (Μτφρ. Ε. Νάντσου). Αθήνα: Εκδόσεις Θυμάρι.

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα