Θεραπευτική σχέση

Διδάσκουσα : Ν. Χαρίλα

Περιεχόμενο:
Η ψυχοθεραπευτική σχέση, αποτέλεσμα της διάδρασης ανάμεσα στον θεραπευτή και τον θεραπευόμενο, τα τελευταία χρόνια καταλαμβάνει σημαντικό ρόλο στη γνωσιακή-συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία.

Σήμερα, η θεραπευτική σχέση στην γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία βασίζεται κυρίως στην προσέγγιση της διατύπωσης της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά (Case formulation approach), όπου η θεραπευτική σχέση διαμορφώνεται ανάλογα με την φύση των ψυχολογικών δυσκολιών του πελάτη.

Το παρόν μάθημα εστιάζεται στη φύση της θεραπευτικής σχέσης στη ΓΣΘ, τους παράγοντες που επιδρούν στην διαμόρφωσή της καθώς και τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται βάσει της διατύπωσης περίπτωσης.

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα