Βιολογική βάση της συμπεριφοράς

Διδάσκων: Γ. Ευσταθίου

Περιεχόμενο:

Περιβάλλον, γνωσιακή διαμεσολάβηση και βιολογικό υπόβαθρο της συμπεριφοράς: μονισμός, πλαστικότητας της συμπεριφοράς, βιολογικά ίχνη της εμπειρίας, οικουμενικές συμπεριφορές

Θεωρίες Συναισθήματος

 • Σκέψη και συναίσθημα, τριαδικός εγκέφαλος, συστατικά του συναισθήματος
 • Υπόθεση σωματικών αλλαγών: James & Lange, Cannon & Bard, Έκφραση του προσώπου
 • Schachter & Singer – Γνωσιακή διαμεσολάβηση: Schachter & Singer, Μεταφορά της διέγερσης, Lazarus - γνωστική εκτίμηση
 • Barret – το συναίσθημα ως γνωσιακή κατασκευή

Θεωρίες Μάθησης

 • Νόμοι μάθησης, Θεμελιώδης συμπεριφορισμός
 • Εξαρτημένη μάθηση: γενίκευση, απόσβεση, υποκατάσταση ερεθίσματος
 • Συντελεστική μάθηση: θετική και αρνητική ενίσχυση και τιμωρία, φυσικοί και εξαρτημένοι ενισχυτές, θεμελιωτική διαδικασία, μάκρο- μίκρο- επίπεδο, κορεσμός, προγράμματα ενίσχυσης, εξάλειψη – απόσβεση, διακριτικός έλεγχος συμπεριφοράς, διάκριση ερεθισμάτων
 • Μάθηση μέσω μίμησης: εκτέλεσης - εμπειριών, χαρακτηριστικά προτύπου
 • Θεωρία δύο σταδίων, μάθηση αποφυγής, θεωρία της ετοιμότητας, φαινόμενο αποστροφικής μάθησης
 • Θεωρία συσχετιστικών πλαισίων: λειτουργική ανάλυση, θεμελιωτική διαδικασία μέσω της γλώσσας, συσχετιστικά πλαίσια, αυθαίρετες συσχετίσεις – αιτιότητα, γλωσσικοί κανόνες

Βιβλιογραφία:

Θεωρίες Συναισθήματος

 • Barrett, L. F. (2017). How emotions are made: The secret life of the brain. Houghton Mifflin Harcourt.
 • Lazarus, R. S. (1999). Stress and emotion: A new synthesis. Springer.

Θεωρίες Μάθησης

 • Καραδήμας, Ε.Χ., & Κοκκότη, Κ. (2014). Η συμπεριφορά και η προσωπικότητα σύμφωνα με τις θεωρίες μάθησης. Στο Γ. Ευσταθίου, Κ. Ευθυμίου, Ν. Χαρίλα, (Επίμ. Έκδ.), Γνωσιακή - συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία διαταραχών προσωπικότητας: θεωρία και ανάλυση κλινικών περιπτώσεων (σσ. 102 – 28). Αθήνα: Εκδόσεις ΙΕΘΣ.
 • Pryor, K. (2002). Don't Shoot the Dog!: The New Art of Teaching and Training. Interpet.
 • Ramnero, J., & Törneke, N. (2008). ABCs of human behavior: Behavioral principles for the practicing clinician. Oakland, CA: New Harbinger & Reno, NV: Context Press.

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα