Συμπεριφοριστική ανάλυση

Διδάσκουσα: Π. Μυτσκίδου

Περιεχόμενο:

 • Ορισμός και σημασία της Συμπεριφορικής Ανάλυσης στα πλαίσια της Ψυχοθεραπείας.
 • Ιστορική εξέλιξη της Συμπεριφορικής Ανάλυσης.
 • Βασικές αρχές, σημασία για την ψυχοθεραπεία και στόχοι.
 • Φάσεις της Συμπεριφορικής Ανάλυσης στην ψυχοθεραπεία
  • Ορισμός προβλήματος
  • Εκλυτικοί παράγοντες-Προδιαθεσικοί παράγοντες-Παράγοντες συντήρησης
  • Προσδιορισμός λειτουργικών σχέσεων-Μοντέλο SORKC
 • Πρακτική εφαρμογή: παράδειγμα διερεύνησης των διαφορετικών παραγόντων στην φάση της αρχικής αξιολόγησης
 • Εμπλοκή στην θεραπεία
 • Τρόποι συλλογής πληροφορικών
 • Διατύπωση περίπτωσης: διαμόρφωση αρχικού σεναρίου-παρουσίαση και προβλήματα
 • Καθορισμός τελικών στόχων-μορφή και τρόπος καθορισμού
 • Θεραπευτικός σχεδιασμός και επιλογή θεραπευτικών τεχνικών
 • Χρησιμότητα της Συμπεριφορικής Ανάλυσης-Συμπεράσματα

Σημειώσεις:

Tarrier, N. (2006) Case Formulation in Cognitive Behaviour Therapy. The treatment of challenging and complex cases. Routledge

Βιβλιογραφία:

 • Kazdin, A. E. (2001). Behavior Modification in Applied Settings. Wadsworth.
 • Kirk, J. (1989). Cognitive-behavioural assessment. In K. Hawton, P. M. Salkovskis, J. Kirk, & D. M. Clark (Eds.), Cognitive Behaviour Therapy for psychiatric problems: A practical guide. Oxford Medical Publications.
 • Ledley, D. R., Marx, B. P., & Heimberg, R. G. (2005). Making Cognitive-Behavioral Therapy Work. The Guilford Press.
 • Spiegler, M. D. & Guevremont, D. C. (2010). Contemporary Behavior Therapy, 5th Edition, Woonsocket Education Department.
 • Tarrier, N. (2006) Case Formulation in Cognitive Behaviour Therapy. The treatment of challenging and complex cases. Routledge

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα