Ειδικές φοβίες

Διδάσκουσα: Π. Μυτσκίδου

Περιεχόμενο:

 • Ορισμός και διαγνωστικά κριτήρια
 • Δημογραφικά-Επιπολασμός
 • Ανάπτυξη και πορεία
 • Προγνωστικοί παράγοντες
 • Επιπτώσεις
 • Διαφοροδιαγνωση
 • Συνοσηρότητα
 • Αιτίες-συμπτώματα
 • Είδη ειδικών φοβιών
  • Συγκεκριμένων καταστάσεων
  • Φυσικών φαινομένων
  • Αίματος-τραυματισμού
  • Ζώων
  • Άλλος τύπος
 • Θεραπευτική αντιμετώπιση
 • Η ειδική περιπτωση της φοβίας αίματος-ένεσης-τραυματισμού
  • Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
  • Εφαρμοσμένη ένταση μυών
 • Πρακτικές εφαρμογές

Βιβλιογραφία:

 • Abramowitz, J. S., Deacon, B. J. & Whiteside, S. H. (2019). Exposure Therapy for Anxiety. Principles and Practice. (2nd Ed.). Guilford Press.
 • Brown, D. (2009). Flying without fear. New Harbinger Publications
 • Starcevic, V. (2005). Anxiety Disorders in Adults. Oxford University Press
 • Watling, M & Antony, M. M. (2006). Overcoming Medical Phobias: How to conquer fear of blood, Needles, Doctors, and Dentists. New Harbinger Publications

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα