Ανάγκες των παιδιών και παράμετροι της γονεϊκής συμπεριφοράς: πρώιμα δυσλειτουργικά σχήματα και ψυχοπαθολογία

Διδάσκουσα: Κ. Αγγελή

Περιεχόμενο:
Στο Εργαστήριο παρουσιάζεται το μοντέλο ανάπτυξης της ψυχοπαθολογίας σύμφωνα με τη Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική προσέγγιση. Η κατανόηση των παραμέτρων που συμβάλλουν στην εμφάνιση δυσλειτουργιών επιτρέπει την εις βάθος κατανόηση και δόμηση της διατύπωσης περίπτωση στη θεραπεία των παιδιών και των εφήβων, και των ενηλίκων. Η εισήγηση δομείται σε τρεις ενότητες: Η πρώτη ενότητα αναφέρεται στις παραμέτρους που σχετίζονται με την ανάπτυξη του δυσλειτουργικού τρόπου σκέψης και δυσπροσαρμοστικών στρατηγικών/συμπεριφορών: Ιδιοσυγκρασιακοί παράγοντες (μοντέλο διαφορικής δεκτικότητας ή πλαστικότητας) και άλλοι ενδογενείς παράγοντες (θεωρίες συναισθηματικών αναγκών), περιβαλλοντικοί παράγοντες μέσα στην οικογένεια (ρόλος των γονέων, μοντέλο επικοινωνίας γονέα-παιδιού), αλλά και εκτός αυτής, μοντέλα μάθησης που ερμηνεύουν την επίδραση των γονικών συμπεριφορών. Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται στο κτίσιμο των εσωτερικών αναπαραστάσεων για τον εαυτό, τους άλλους και το μέλλον (Πρώιμα Δυσλειτουργικά Σχήματα) και στο πώς αυτά επηρεάζουν τις στρατηγικές αντιμετώπισης που υιοθετεί το άτομο, οι οποίες μπορεί να δυσχεραίνουν την προσαρμογή του και τη σχέση του με τους άλλους. Τέλος, γίνεται αναφορά στο πώς αξιοποιούνται οι παραπάνω πληροφορίες στην κατανόηση της διατύπωσης περίπτωσης, την ψυχοεκπαιδευση, τη δόμηση τκαι την εφαρμογή της παρέμβασης και τη θεραπευτική σχέση.

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα