Γνωσιακή - συμπεριφοριστική αντιμετώπιση του πένθους

Διδάσκουσα: Κ. Αγγελή

Περιεχόμενο:
Μία απώλεια σηματοδοτεί μία μη αναστρέψιμη αλλαγή στη ζωή του ατόμου. Το πένθος αποτελεί τη φυσιολογική ψυχολογική διαδικασία που ακολουθεί μία απώλεια και περιλαμβάνει γνωσιακές, συναισθηματικές και σωματικές παραμέτρους. Παρότι υπάρχουν κάποια συστατικά στη διαδικασία του πένθους που διακρίνονται σε όλες τις περιπτώσεις, η προσωπική διαδικασία πένθους διαφέρει από άτομο σε άτομο. Η εισήγηση δομείται σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα περιλαμβάνεται η εκπαίδευση στο πένθος: αναφορά στις θεωρίες σταδίων, γνωσιακές, συναοσθηματικές και σωματικές αλλαγές που το συνοδεύουν, πορεία της διαδικασίας πένθους και παράμετροι που εξατομικεύουν την κάθε περίπτωση πένθους και επιτρέπουν τη δόμηση της ατομικής διατύπωσης περίπτωσης. Στη δεύτερη ενότητα γίνεται αναφορά στη διαταραχή σύνθετου πένθους: κριτήρια διάγνωσης, συστατικά της διατύπωσης περίπτωσης. Στην τρίτη ενότητα περιγράφονται οι τρόποι παρέμβασης στο πένθος: τεχνικές διευκόλυνσης του πένθους, διαχείρισης του αρνητικού συναισθήματος, γνωσιακές και συμπεριφοριστικές τεχνικές, καθώς και περιγραφή ατομικών περιπτώσεων.

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα