Μοντέλο αναπτυξιακής ψυχοπαθολογίας σύμφωνα με το ΓΣΘ μοντέλο: Πώς σχηματίζονται οι δυσλειτουργικές γνωσίες και οι δυσλειτουργικές συμπεριφορές

Διδάσκουσα: Κ. Αγγελή

Περιεχόμενο:
Στην εισήγηση παρουσιάζεται το μοντέλο ανάπτυξης της ψυχοπαθολογίας σύμφωνα με τη Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική προσέγγιση με έμφαση στην κατανόηση της διατύπωσης περίπτωσης και τις κλινικές εφαρμογές στη θεραπεία παιδιών και εφήβων. Η κατανόηση των παραμέτρων που συμβάλλουν στην εμφάνιση δυσλειτουργιών επιτρέπει την εις βάθος κατανόηση και δόμηση της διατύπωσης περίπτωση στη θεραπεία παιδιών και εφήβων. Η εισήγηση δομείται σε τρεις ενότητες: Η πρώτη ενότητα αναφέρεται στις παραμέτρους που σχετίζονται με την ανάπτυξη του δυσλειτουργικού τρόπου σκέψης και δυσπροσαρμοστικών στρατηγικών/συμπεριφορών: Ιδιοσυγκρασιακοί παράγοντες (μοντέλο διαφορικής δεκτικότητας ή πλαστικότητας) και άλλοι ενδογενείς παράγοντες (θεωρίες συναισθηματικών αναγκών), περιβαλλοντικοί παράγοντες μέσα στην οικογένεια (ρόλος των γονέων, μοντέλο επικοινωνίας γονέα-παιδιού), αλλά και εκτός αυτής, μοντέλα μάθησης που ερμηνεύουν την επίδραση των γονικών συμπεριφορών. Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται στο κτίσιμο των εσωτερικών αναπαραστάσεων για τον εαυτό, τους άλλους και το μέλλον (Πρώιμα Δυσλειτουργικά Σχήματα) και στο πώς αυτά επηρεάζουν τις στρατηγικές αντιμετώπισης που υιοθετεί το άτομο, οι οποίες μπορεί να δυσχεραίνουν την προσαρμογή του και τη σχέση του με τους άλλους. Τέλος, γίνεται αναφορά στο πώς αξιοποιούνται οι παραπάνω πληροφορίες στην κατανόηση της διατύπωσης περίπτωσης, την ψυχοεκπαιδευση, τη δόμηση τκαι την εφαρμογή της παρέμβασης και τη θεραπευτική σχέση, ενώ κάθε ενότητα διδάσκεται με βιωματικό τρόπο μέσω παραδειγμάτων τόσο από την προσωπική εμπειρία των σπουδαστών, όσο και από τη θεραπευτική πράξη.

Κοινοποιήστε αυτή τη σελίδα